Esküvő Center

Ajánlatkérés
Kérj ajánlatot egyszerre több esküvői szolgáltatótól. Tekintsd meg az ajánlatokat, és válassz kényelmesen otthonodból!
Térképes kereső
Kereséshez kattintson a megfelelő megyére
Gyorskereső:
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató - Eskuvo-center.hu

Bordán Barnabás EV. (továbbiakban: Üzemeltető) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Az Üzemeltető, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a http://www.eskuvo-center.hu és aloldalai (további weblapjai) (továbbiakban együttesen: Weblap) látogatóit a weboldalak működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó, (pl.: előfizető Szolgáltató, Ajánlatkérő személy) hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és az Üzemeltető szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad az Üzemeltető tájékoztatást.


I. Adatkezelő, adatfeldolgozó, Weblap Szolgáltatásai

 • Adatkezelő: Bordán Barnabás EV
 • Székhely: 4225 Debrecen, Kamarás u. 3., 2.a.
 • Nyilvántartási szám: 34255822
 • Adószám: 66355706-1-29
 • Adatkezelő ügyfélszolgálata:
 • info@eskuvo-center.hu, +36 30 454 6336

Az előfizetett Szolgáltatók önálló adatkezelőként járnak el az ajánlatkérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.

 • Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 • Adószám: 14571332-2-42
 • Tárhely szolgáltató ügyfélszolgálata:
 • support@tarhely.eu, +36 1 789 2 789

II. Adatkezelési alapfogalmak

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

III. Adatkezelés elve

Az Üzemeltető a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.


IV. Adatkezelés jogalapja

 • A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 • A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl.: ajánlatkérés, regisztráció) annak kezdeményezésével adja meg.
 • A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele (pl.: ajánlatkérés, regisztráció) során külön jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja.
 • A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Üzemeltető a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 • A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 • A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Üzemeltető a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

V.1. Ajánlatkérés
1.) A Weblapon keresztül történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az Ajánlatkérőtől:

 • Név *
 • E-mail cím *
 • Telefonszám *
 • Esküvő tervezett időpontja *
 • Esküvő helyszíne *
 • Esküvő tervezett időtartalma *
 • Lakodalomra tervezett létszám *
 • A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek!

2.) Az ajánlatkérés önkéntes.

3.) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a.) Az érintett a Weblap ajánlatkérés funkcióját használva az ajánlatkérő űrlap értelemszerű kitöltése mellett megadja az esküvőhöz kapcsolódó adatokat, illetve a kapcsolatfelvétel céljából szükséges személyes adatokat. Az érintett az adatok megadását, az általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását követően az „Ajánlatkérés" gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére. Az ajánlatkérő űrlapon megadott adatokat a Weblapra regisztrált előfizető Szolgáltatók a Weblap adminisztrációs felületére belépve az Ajánlatkérések menüponton belül érik el. Ezúton tudják felvenni a kapcsolatot az előfizető Szolgáltatók az érintettel.
b.) Az érintett által beküldött ajánlatkérésben lévő adatokat (név, ajánlatkérés időpontja, esküvő időpontja, esküvő helyszíne, esküvő időtartalma, tervezett létszám) az Üzemeltető a Weblap http://www.eskuvo-center.hu/ajánlatkérések menüpontjában nyilvánosan elérhetővé teszi a Weblap látogatói számára.


V.2. Regisztráció
1.) A Weblapra történő szolgáltatói regisztráció esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Szolgáltatótól:

 • Név (Szolgáltató Portálon megjelenített neve) *
 • Esküvői kategória (pl.: Esküvőszervező) *
 • Megye *
 • Irányítószám *
 • Város *
 • Utca/hsz
 • Webcím
 • Telefon *
 • Felhasználó név *
 • E-mail cím *
 • Jelszó *
 • A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek!

2.) A regisztráció önkéntes.

3.) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett (Szolgáltató) a Weblap regisztrációs funkcióját használva a regisztrációs űrlap értelemszerű kitöltése mellett megadja az űrlap által kért adatokat. Az érintett az adatok megadását, az általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását követően a "Regisztráció" gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére. A Weblap a regisztráció során megadott email címre egy megerősítő email-t küld, mely email-ben található megerősítő hivatkozásra kattintva a regisztráció véglegesítésre kerül, az érintett személyes adatai (pl.: név, e-mail cím, telefon, web cím, város, utca/hsz, irányítószám) megjelennek az érintett Weblapon regisztrált szolgáltatói profil aloldalán, és a Weblap keresőjében, a találati listán is.


V.3. Szolgáltató profil adatok
1.) Regisztrációt követően a Weblap adminisztrációs felületére belépve az érintettnek (Szolgáltató) lehetősége van regisztrált profil oldalának szerkesztésére, adatok feltöltésére, módosítására. Az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Szolgáltatótól:

 • Bemutatkozás
 • Profilkép
 • Repertoár
 • Demó/Letöltések (Feltöltött audió/videó anyag)
 • Galéria
 • Felszerelés
 • Lakodalmas étlap (Menü)
 • Helységek (Termek)
 • Műsornaptár

2.) A szolgáltatói profil adatok feltöltése, szerkesztése önkéntes.

3.) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett (Szolgáltató) a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó párossal a Weblap adminisztrációs felületére bejelentkezve a "Profil menüpontok", "Műsornaptár", "Adatok beállítása" menüponton belül szerkesztheti a szolgáltatói profiljára vonatkozó tartalmat, személyes adatokat, melyek a Weblap egyes aloldalain megjelenhetnek.


V.4. Előfizetés
1.) A Weblap adminisztrációs felületére belépve az érintettnek (Szolgáltató) lehetősége van előfizetési opciót választva előfizetett szolgáltatói státuszba kerülni a Weblapon. Az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Szolgáltatótól:

 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • Postázási név
 • Postázási cím

2.) A előfizetés önkéntes.

3.) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett (Szolgáltató) a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó párossal a Weblap adminisztrációs felületére bejelentkezve a "Előfizetés" menüponton belül előfizetési opciót választ, majd az előfizetéshez szükséges adatokat megadja. Az érintett az adatok megadását, az általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását követően a "Megrendelés" gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére. A Weblap ezt követően az érintett email címére elküld egy díjbekérőt, melynek befizetését követően az Üzemeltető aktiválja a Szolgáltató előfizetői státuszát a választott előfizetési opciónak megfelelően. Az előfizetett Szolgáltató ezt követően eléri a regisztrált profiljának megfelelő kategóriába érkező ajánlatkéréseket és azokhoz kapcsolódó elérhetőségi, személyes adatokat az előfizetés időtartalmának megfelelő időszakig (pl.: 6 hónap, 12 hónap).


V.5. Hirdetési felületek
1.) A Weblap adminisztrációs felületére belépve az érintettnek (előfizetéssel rendelkező Szolgáltató) lehetősége van hirdetési felületen való megjelenésre igényét beküldeni.

2.) A hirdetési felület iránti igény beküldése önkéntes.

3.) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett (Szolgáltató) a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó párossal a Weblap adminisztrációs felületére bejelentkezve a "Hirdetési felületek" menüponton belül a lehetséges hirdetési felületek közül opcionálisan választ, igény szerint megjegyzés mezőt kitöltve megjegyzést fűzhet az opció kiválasztása mellé. Az érintett ezt követően a "Megrendelés" gomb megnyomásával juttathatja el a választott hirdetési opciót és megjegyzését az Adatkezelő részére. A Weblap ezt követően emailben értesíti az Üzemeltetőt a hirdetési igényről, melyet követően az Üzemeltető felveszi az előfizető Szolgáltatóval a kapcsolatot a regisztráció során megadott személyes adatain keresztül (pl.: díjbekérőt küld email címére, telefonon egyeztet a lehetséges hirdetési felületekkel kapcsolatban). Az előfizetett Szolgáltató a hirdetési felület díjának rendezését követőn regisztrált profiljával, személyes adataival az egyeztetett/igényelt hirdetési felületen megjelenik.


VI. Adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Weblap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak ajánlatkérési célú továbbítása; a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; Felhasználói Tartalmak (pl. Szolgáltatói profil, Bemutatkozás, Galéria, Demo, Letöltések) közzétételéhez tárhely biztosítása; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; Szolgáltató keresés és ajánlatkérés megkönnyítése; a visszaélések elkerülése; statisztikák, kimutatások kezelése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a regisztrált előfizető Szolgáltatók felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.


VII. Adattovábbítás

Ajánlatkérés esetén az Üzemeltető a Felhasználó (Pl.: Ajánlatkérő) önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítja az Ajánlatkérő személyes adatait (név, email cím, telefonszám), esküvő tervezett időpontját, esküvő helyszínét, esküvő tervezett időtartalmát, tervezett létszámot, és megjegyzést a regisztrált Szolgáltató(k) felé ajánlat küldése, vagy kapcsolat felvétele céljából.


VIII. Adatkezelés időtartama

VIII.1. Szolgáltató (regisztrált, előfizetett Szolgáltató, pl.: Fotós)
A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott Szolgáltatóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett szolgáltatóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a Szolgáltató bármikor kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését az Üzemeltetőtől, aki a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.


VIII.2. Ajánlatkérő (pl.: esküvő előtt álló személy)
Az Üzemeltető az Ajánlatkérő visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait. Az Üzemeltető az érintett kérelemére, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.


VIII.3. Ügyfélszolgálat
Az Üzemeltető az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.


IX. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

 • Regisztrált Szolgáltató adatmódosítás, adattörlés
  A regisztrált Szolgáltatónak lehetősége van az általa megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a Weblap adminisztrációs felületén keresztül bejelentkezve érheti el. A regisztrált Szolgáltató írásban az info@eskuvo-center.hu e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését.
 • Ajánlatkérés adatok módosítása, törlése
  Az ajánlatkérés során megadott adatok módosítását, vagy az ajánlatkérés teljes törlését a Felhasználó az Üzemeltető felé tudja jelezni az info@eskuvo-center.hu e-mail címen.
 • A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – az info@eskuvo-center.hu email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését az Üzemeltetőtől. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli az Üzemeltető, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli az Üzemeltető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően az Üzemeltető a IV. utolsó pontja szerint a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.
 • Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az info@eskuvo-center.hu ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján:
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 • Ha az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Üzemeltető a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

X. Tájékoztatás kérése

 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által a Weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@eskuvo-center.hu email címen. Az Üzemeltető a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt és feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 • Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Üzemeltetőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Üzemeltető a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

XI. Igényérvényesítés

 • A korábban az Üzemeltető részére megadott email címről érkezett igényt az Üzemeltető a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Üzemeltető vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét. Amennyiben az Üzemeltető adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 • A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának az info@eskuvo-center.hu ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

 • Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).
 • Bármilyen az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel és észrevétellel közvetlenül az Adatkezelő is megkereshető az info@eskuvo-center.hu e-mail címen.

XIII. Adatbiztonság

Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.


XIV. Naplózási adatok

A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztrált Szolgáltató adminisztrációs felületre történő bejelentkezés, ajánlatkérés ) ideje, a látogató IP címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.


XV. Cookie (süti)

Az Üzemeltető a Weblap nyomon követésére analitikai eszközt, cookie-t használ. Az eszköz egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az érintett kifejezett és önkéntes jóváhagyását követően hozza létre a cookie-t azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos következő információkat: meglátogatott weboldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések. A rögzített adatok a weboldalt meglátogató Felhasználó személyével kapcsolatba nem hozható adatok. A cookie segít a Weblap ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát Weblap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Az Adatkezelő a cookie-k segítségével személyes információkat nem gyűjt. A Weblap felhasználóinak lehetőségük van a fogadott cookie-kat kitörölni, vagy a cookie fogadását visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó a böngésző eszköztárának segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit és ennek segítségével törölheti a fogadott cookie-kat. Elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni weboldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.


XVI. Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó a Weblap látogatásával elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően a Felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Regisztráljon ingyen
és csatlakozzon Ön is ajánlatkérő portálunkhoz!
Aktuális ajánlatkérés
Aktív ajánlatkérések: 147

Legújabb (2022. 06. 22)


Név: Kopasz Edit
Esküvő: 2023. 08. 04
Időtartam: 15:00 - 05:00
Létszám: 80

Tovább
Esküvői fotós TIPP

Mester-Fotó


Esküvői videós TIPP

Mester-Videó


Esküvői zenész TIPP

Szekeres Lajos